နယ္႐ုပ္

ငါ့ဘဝက နယ္႐ုပ္...
ေရွ႕တန္းထြက္တိုက္ေနတဲ့ နယ္႐ုပ္...
တိုက္ပြဲမွာ အသက္ေပးရဲတဲ့ နယ္႐ုပ္....

ပြဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ အသက္ေပး...
ခ်ေကြၽးခံရလည္း ၿပဳံးၿပဳံးေလးနဲ႔...
နယ္႐ုပ္...

တာထြက္တာ ႏွစ္ကြက္...
ေနာက္ေတာ့ တစ္ကြက္..
ဘာအရည္အခ်င္းမွ မရွိတဲ့ နယ္႐ုပ္...
အမ်ားက သတ္မွတ္ သုံးမရတဲ့ နယ္႐ုပ္...

ရန္သူ႔ေရွ႕ျခင္း ေတြ႕ေတာင္ မလႈပ္ရွားႏိုင္တဲ့ နယ္႐ုပ္...
ေနာက္ျပန္ဆုတ္ခြင့္မရွိတဲ့ နယ္႐ုပ္...
ဘဝမွာ ေရွ႕တိုးဖို႔ပဲ ရွိတဲ့ နယ္႐ုပ္...
စားမယ္ဆိုရင္ေတာင္ တစ္ေစာင္းပဲ စားခြင့္ရတဲ့နယ္႐ုပ္...

ငါ့ဘဝမွာ ငါက မင္းသား...
ငါ့ဘဝမွာ ငါက မင္းသမီး....
ငါလည္း ရထားျဖစ္ႏိုင္တယ္..
ငါလည္း ျမင္းျဖစ္ႏိုင္တယ္..
ငါလည္း ဘုန္းႀကီးျဖစ္ႏိုင္တယ္...
ဟဟ...
ငါဟာအႀကီးဆုံး မိဖုရားေတာင္ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ နယ္႐ုပ္...

ရန္သူ႔ေနာက္တန္း ထိုးေဖာက္ဝင္႐ုပ္..
ဘဝေျပာင္းဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ေရွ႕ဆက္...
ငါဟာ နယ္႐ုပ္...

ေနာက္တန္းက ဘုရင့္ အမႈေတာ္ ရဲရဲ ဝင့္ဝင့္ထမ္း႐ြက္...
ဘုရင့္အနား ကာကြယ္ခြင့္ေတာင္မရတဲ့ နယ္႐ုပ္...
နယ္႐ုပ္ေတြက အမ်ားႀကီး...
ဒါေပမယ့္ ငါကမင္းသား...
ငါက မင္းသမီး...
ငါ့ဘဝေျပာင္းမယ္ ယုံၾကည္...
ေရွ႕တန္းကို ထြက္ကာ တိုက္မယ္...
အသက္ေပးကာ ေပးဆပ္လိုက္မယ္..
မေသရင္ေတာ့ ဘဝရေအာင္ ေျပာင္းပလိုက္မယ္...

ေနာက္တခ်ိန္ ငါမိဖုရား...
မင္းတို႔အားလုံးထက္ သာေစရမယ္...
တစ္ပြဲလုံး အႏိုင္သိမ္းမယ္...
တဖက္ဘုရင္ ငါ့လက္ေအာက္....
က်ဆုံးေစမယ္...
မင္းတို႔ေတြ ေစာင့္ၾကည့္ထား...

(Facebook တြင္ မဟန ပို႔ေသာ PM ဖတ္ၿပီး ေရးမိလိုက္သည္)


 
2 Kudos
Don't
move!
8 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.